تکنولوژی بتن الیاف دار

تکنولوژی بتن الیاف دار

تحقیق بتن الیاف دار دارای 43صفحه با فرمت پی دی اف می باشد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 43
حجم 1296 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی مقاله مهندسی عمران

توضیحات کامل

فهرست مطالب :


ﻓﺼﻞ اول :ﺑﺘﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﺿﺮورت اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﻴﺎف در    

ﻣﻘﺪﻣﻪ 

اﻧﻮاع اﻟﻴﺎف

ﻓﺼﻞ دوم : ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻴﺎفﻓﻮﻻدی

ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﻟﻴﺎفﻓﻮﻻدی

ﺷﻜﻞ و اﻧﺪازه  اﻟﻴﺎف

ﻧﺴﺒﺖ ﻇﺎﻫﺮی

 ﻣﺪول اﻻﺳﺘﻴﺴﻴﺘﻪ

ﺷﻴﻮه ﻗﺮار اﻟﻴﺎف ﺘﻦ اﻟﻴﺎف، ﻓﻮاﺻﻞ

ﻛﺮﻧﺶ ﭘﺬﻳﺮی

ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻴﺎف وﻣﺎﺗﺮﻳﺲ 

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم : ﺧﻮاص ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺑﺘﻦاﻟﻴﺎﻓﻲ

ﻣﻘﺪﻣﻪ

رﻓﺘﺎر ﻓﺸﺎری

رﻓﺘﺎر ﻛﺸﺸﻲ

رﻓﺘﺎر ﺧﻤﺸﻲ

ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﺎﻳﺶ، ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ و  ﻛﺎوﻳﺘﺎﺳﻴﻮن

ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﺴﺘﮕﻲ

ﺧﺰش و ﺟﻤﻊﺷﺪﮔﻲ

ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻳﺦ زدن و آب ﺷﺪن

ﺑﺘﻦ اﻟﻴﺎف دار 

ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺖ ﺑﺎر دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ وﺿﺮﺑﻪ

 دوام

ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺟﻬﺖ اﻟﻴﺎف

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم:اﻟﻴﺎﻓﻲ ﻃﺮح اﺧﻄﻼط و ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺘﻦ   

ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ:اﻟﻴﺎﻓﻲ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﺑﺘﻦ   

داﻟﻬﺎی روی بستر

ﺗﻌﻤﻴﺮات 

 داﻟﻬﺎی ﺳﺎزه ای ﺳﻘﻔﻬﺎ وﭘﻠﻬﺎ

 ﭘﻲ ﻫﺎ

ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻈﺎﻣﻲ

ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ :اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻼﺣﻈﺎت  

ﭘﻴﻮﺳﺖ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ دﻛﺘﺮ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺎﻟﻮ

ﺧﻼﺻﻪ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮی 

قسمتی از متن :


مقدمه:

 ﺳﺎﻟﻴﺎن درازی اﺳﺖ ﻛﻪ از اﻟﻴﺎف در دﻧﻴﺎ، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻮﻋﻲ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد . در زﻣﺎﻧﻬﺎی ﻗﺪﻳﻢ از ﻛﺎه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﻴﺎف ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﮔﻞ و آﺟﺮ و از ﻣﻮی اﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﻘﻮﻳﺖ ﮔﭻ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﺪ . ﭘﺲ از ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺑﺘﻦ ﻫﻤﻮاره ﺳﻌﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ راﻫﻬﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﻧﺴﺒﺘﻬﺎی ﻣﻌﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ در ﺑﺘﻦ، و ﻳﺎ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﻣﻮاد دﻳﮕﺮی ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻗﺒﻠﻲ )ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﺼﻮرت ﻣﻮاد ﻣﻀﺎف ﻳﺎﻣﻮاد (  ﻣﻘﺎوﻣﺖ، ﺑﺘﻦ و ﻧﻴﺰ ﺳﺎﻳﺮ ﺧﻮاص ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ و ﭘﺎﻳ ﺑﺨﺸﻨﺪ ﺎﻳﻲ آن را ﺑﻬﺒﻮد  .
 ﻧﻮ آورﻳﻬﺎی ﺷﮕﺮف در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ، در ﭼﻨﺪ دﻫﻪ اﺧﻴﺮ و روﺷﻬﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ، ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺑﺘﻦ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻤﺘﺎزﺗﺮﻳﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻛﺮده و ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻛﺎرﺑﺮد ﺑﺘﻦ ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺘﻬﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ از آﻧﭽﻪ ﻛﻪ در ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺘﻌﺎرف ﺳﺎزه ﻫﺎی ﺑﺘﻦ آرﻣﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد اﺳﺖ را ﻣﻴﺴﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ  . اﻣﺮوز در اﻛﺜﺮ ﻧﻘﺎط دﻧﻴﺎ ﺗﺤﻮل ﻋﻈﻴﻤﻲ در ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی ﺑﺘﻦ ﺑﺮای دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﺘﻦ ﻫﺎی ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻ  ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ. اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺘﻦ ﻫﺎی ﻣﺬﻛﻮر ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺘﻨﻲ .
ﺣﺠﻢ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه، ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮ ﻳﻲ در ﻣﺼﺮف ﻣﺼﺎﻟﺢ، وزن ﻛﻤﺘﺮ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻴﺮوﻫﺎی اﻋﻤﺎﻟﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﺎزه را ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد . ﻛﺎرﺑﺮد ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﺪارد ً ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮی ﺑﺘﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻠﺢ  ﺑﻌﻠﺖ ﺗﺮدی و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻛﺸﺸﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ، در ﻏﻴﺮ از ﺳﺎزه ﻫﺎی وزﻧﻲ ﻋﻤﻼ ﺿﻌﻒ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻛﺸﺸﻲ ﺑﺘﻦ در ﻋﻤﻞ، ﺑﺎ ﻣﺴﻠﺢ ﻛﺮدن آن ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﺑﺮ ﻃﺮف ﻣﻲ ﮔﺮدد .
اﻣﺎ از آﻧﺠﺎﻳﻲ. ارﺗﻮﺗﺮوپ اﺳﺖ ً ﺑﺨﺶ ﻛﻮﭼﻜﻲ از ﻣﻘﻄﻊ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪﻫﺪ، ﻣﻘﻄﻊ ﺑﺘﻦ ﻳﻚ ﻣﻘﻄﻊ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ً ﻛﻪ آرﻣﺎﺗﻮر ﻣﻨﺤﺼﺮا ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ اﻳﺰوﺗﺮوﭘﻲ و ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﺿﻌﻒ در ﺷﻜﻨﻨﺪﮔﻲ و ﺗﺮدی ﺑﺘﻦ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ، در ﭼﻨﺪ دﻫﻪ اﺧﻴﺮ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی   ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻧﺎ ً ﻧﺎزک و ﻧﺴﺒﺘﺎ م اﻟﻴﺎف ﻛﻪ در ﺗﻤﺎم ﺣﺠﻢ ﺑﺘﻦ، ﺑﻪ ﻃﻮرﻫﻤﮕﻦ  و ﻫﻢ در   ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﻣﻴﮕﺮدد، اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .
ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ اﻟﻴﺎف ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺑﺘﻦ از ﻓﻮﻻد، ﺷﻴﺸﻪ، ﭘﻠﻴﻤﺮﻫﺎی آﻟﻲ و اﻟﻴﺎف ﮔﻴﺎﻫﺎن .  ﺳﺎل 1950 در دﻫﻪ ﺑﺮای اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر اﻟﻴﺎف ﺷﻴﺸﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺸﻮر ﺷﻮروی ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در  1960  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻧﺸﺎن داد، ﻛﻪ در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﻴﺎف ﻓﻮﻻدی در ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺷﻜﻨﻨﺪه، ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺗﻨﺶ در ﻣﺤﻞ ﺗﺮﻛﻬﺎی ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ…


توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی تکنولوژی بتن الیاف دار از download

خرید فایل word تکنولوژی بتن الیاف دار از download

دریافت فایل pdf تکنولوژی بتن الیاف دار از download

دانلود پروژه تکنولوژی بتن الیاف دار از download

خرید پروژه تکنولوژی بتن الیاف دار از download

دانلود فایل تکنولوژی بتن الیاف دار از download

دریافت نمونه سوال تکنولوژی بتن الیاف دار از download

دانلود پروژه تکنولوژی بتن الیاف دار از download

خرید پروژه تکنولوژی بتن الیاف دار از download

دانلود مقاله تکنولوژی بتن الیاف دار از download

دریافت مقاله تکنولوژی بتن الیاف دار از download

خرید فایل تکنولوژی بتن الیاف دار از download

دانلود تحقیق تکنولوژی بتن الیاف دار از download

خرید مقاله تکنولوژی بتن الیاف دار از download

دانلود فایل pdf تکنولوژی بتن الیاف دار از download

دانلود مقاله تکنولوژی بتن الیاف دار از www

خرید پروژه تکنولوژی بتن الیاف دار از www

دانلود فایل تکنولوژی بتن الیاف دار از www

دریافت فایل word تکنولوژی بتن الیاف دار از www

خرید نمونه سوال تکنولوژی بتن الیاف دار از www

دانلود فایل تکنولوژی بتن الیاف دار از www

دریافت فایل word تکنولوژی بتن الیاف دار از www

دانلود فایل word تکنولوژی بتن الیاف دار از www

خرید فایل تکنولوژی بتن الیاف دار از www

دانلود تحقیق تکنولوژی بتن الیاف دار از www

دریافت فایل pdf تکنولوژی بتن الیاف دار از www

دانلود پروژه تکنولوژی بتن الیاف دار از www

خرید کارآموزی تکنولوژی بتن الیاف دار از www

دانلود فایل pdf تکنولوژی بتن الیاف دار از www

دانلود کارآموزی تکنولوژی بتن الیاف دار از www

دانلود مقاله تکنولوژی بتن الیاف دار از pdf

دریافت پروژه تکنولوژی بتن الیاف دار از pdf

دانلود فایل pdf تکنولوژی بتن الیاف دار از pdf

خرید فایل تکنولوژی بتن الیاف دار از pdf

دانلود فایل pdf تکنولوژی بتن الیاف دار از pdf

دریافت کارآموزی تکنولوژی بتن الیاف دار از pdf

دانلود پروژه تکنولوژی بتن الیاف دار از pdf

خرید تحقیق تکنولوژی بتن الیاف دار از pdf

دانلود پروژه تکنولوژی بتن الیاف دار از pdf

دریافت تحقیق تکنولوژی بتن الیاف دار از pdf

خرید فایل تکنولوژی بتن الیاف دار از pdf

دانلود پروژه تکنولوژی بتن الیاف دار از pdf

خرید فایل تکنولوژی بتن الیاف دار از pdf

دانلود نمونه سوال تکنولوژی بتن الیاف دار از pdf

دانلود فایل تکنولوژی بتن الیاف دار از pdf

دانلود کارآموزی تکنولوژی بتن الیاف دار از word

دریافت فایل تکنولوژی بتن الیاف دار از word

دانلود فایل تکنولوژی بتن الیاف دار از word

خرید نمونه سوال تکنولوژی بتن الیاف دار از word

دانلود تحقیق تکنولوژی بتن الیاف دار از word

دانلود تحقیق تکنولوژی بتن الیاف دار از word

خرید فایل word تکنولوژی بتن الیاف دار از word

دانلود پروژه تکنولوژی بتن الیاف دار از word

دریافت فایل تکنولوژی بتن الیاف دار از word

دانلود پروژه تکنولوژی بتن الیاف دار از word

دانلود پروژه تکنولوژی بتن الیاف دار از word

دانلود فایل تکنولوژی بتن الیاف دار از word

دریافت فایل تکنولوژی بتن الیاف دار از word

دانلود پروژه تکنولوژی بتن الیاف دار از word

دانلود کارآموزی تکنولوژی بتن الیاف دار از word

دریافت تحقیق تکنولوژی بتن الیاف دار از free

دانلود مقاله تکنولوژی بتن الیاف دار از free

دانلود فایل pdf تکنولوژی بتن الیاف دار از free

خرید تحقیق تکنولوژی بتن الیاف دار از free

دانلود پروژه تکنولوژی بتن الیاف دار از free

دریافت کارآموزی تکنولوژی بتن الیاف دار از free

دانلود فایل word تکنولوژی بتن الیاف دار از free

دریافت مقاله تکنولوژی بتن الیاف دار از free

دانلود فایل تکنولوژی بتن الیاف دار از free

دانلود فایل تکنولوژی بتن الیاف دار از free

دریافت فایل pdf تکنولوژی بتن الیاف دار از free

خرید کارآموزی تکنولوژی بتن الیاف دار از free

دانلود کارآموزی تکنولوژی بتن الیاف دار از free

دریافت فایل word تکنولوژی بتن الیاف دار از free

خرید تحقیق تکنولوژی بتن الیاف دار از free


مطالب تصادفی